> HOME - stiri | arhiva | episcopia | linkuri | contact

RUGACIUNI


Rugăciuni începătoare

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Împărate Ceresc, Mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viată, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatalui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi; Doamne curățește păcatele noastre; Stăpâne iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatalui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care ești în cerurui, sfințească-se numele Tău,vie împărăția Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o noua astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăzvește de cel rău.

Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunea soției pentru soțul ei

O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un soț al zilelor mele pe pământ, părtaș sorții mele și sprijinul meu în vremea călătoriei acestei vieți. Fă să cunosc că el se îngrijește de mine și ajută-mă să nu întristez niciodată zilele lui, nici să fiu nemulțumitoare față de cel care mă sprijină și mă îngrijește. Fă-mă supusă și îndătoritoare, ca nu cumva printr-o purtare necuviincioasă să-i adaug la osteneli și să-i amărăsc pâinea ce-o câștigă pentru mine și copiii noștri.

Izvorule al înțelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuțile familiei și printr-o înțeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli și prin sudoarea feței sale. Ajută-mi ca prin supunere, prin dulceața purtării mele, prin rabdarea și dragostea mea, să încununez zilele lui cu flori și cu bucurii, să împart cu el fără cârtire toate loviturile vieții și să-i fiu însoțitoare nedespărțită, precum în fericire așa și în necaz.

Păzește-mă de împodobirile necumpătate și de necuviințele în care cad femeile care nu cunosc prețul unui soț bun, punându-și toată fericirea lor în podoabe și petreceri zgomotoase si desarte ce atrag dupa sine neintelegeri, dezamagire si dureri. Ajuta-mi sa deprind toate virtuțile care fac podoaba femeii, pentru că dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseții și a tinereții să-mi rămână o inimă vrednică de dragostea soțului meu și a fiilor noștri, ca să le dau pildă bună, întărindu-i în puterea virtuții. Ascultă, Preabunule, glasul meu cel umilit, și trimite binecuvântarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.

 

Rugăciunea văduvei

Dumnezeul meu, plăcut-a voii Tale celei nepătrunse de mintea omenească să-l ia la Tine pe soțul meu. Grea este crucea ce mi-ai dat-o să o port. La cine însă voi căuta scăpare, fără numai la Tine, Cel ce ești apărătorul și sprijinitorul Atotputernic al văduvelor și Părintele cel Atotbun al orfanilor! Ajută-mi ca unei neputincioase, hrănește-mă ca pe o sărmană și mă întărește a face intru toate voia Ta cea sfanta! In tine, Preabunule Stapane, pun toata increderea mea, ascultă umilita mea rugăciune, pentru Fiul Tău cel Unul-Născut, Domnul nostru lisus Hristos, cu Care împreună stăpânești în vecii vecilor. Amin.
 

Rugăciunea credincioșilor ce se căsătoresc

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești, Cel ce dintru început ai zidit pe om și l-ai pus, ca pe un împărat, peste făpturile Tale și ai zis: Nu este bine să fie omul singur pe pămant, să-i facem ajutor,- pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe tatăl său și pe mama sa și să se unească cu soția sa (soțul său) și să fie amândoi un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă. Însuți, Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc peste mine nevrednicul robul Tău (roaba Ta) și binecuvintează căsătoria pe care astazi o întemeiem înaintea feței Tale. Curățește toate păcatele mele, iartă-mi toate fărădelegile, dezleagă-mi toate greșalele cele de voie și cele fără de voie,- unește gândurile, cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică și în credința nestrămutată, îndreptează-ne pașii pe căile Tale, pentru ca pururea să împlinim voia Ta cea sfântă. Umple casa noastră de toate bunătățile, dăruiește-ne copii buni și ne învrednicește ca împreună să petrecem viețuire fără prihană, să sporim în tot lucrul bun și bineplăcut Ție, să plinim cu inimă curată poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 

Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească

Doamne, Dumnezeule al milostivirilor și a toată bunătatea, care plinești cererile celor care Te cheamă cu credință, ascultă și nevrednica noastră rugăciune. Tu vezi că vrem să ne unim viețile prin căsătorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre și știi dacă este bună sau este rea.

Dacă este bineplăcut Ție să luăm asupra noastră crucea căsătoriei, ajută-ne să biruim toate piedicile cu care vrăjmașul ne necăjește. Ajută-ne, Doamne, că la Tine este nădejdea noastră. Dăruiește-ne pace, dăruiește-ne liniște și sănătate sufletească și trupească. Ferește-ne de noroiul desfrâului, ferește-ne de căderea în poftele trupești. Luminează-ne mințile ca să nu fie întunecate de vrăjmaș. Curățește-ne Tu, ca să nu ne întineze păcatul. Întărește-ne să mergem pe calea cea îngustă, ocrotiți de Preacurata Ta Maică și de soborul tuturor sfinților. Să avem o familie în care să strălucească făclia credinței și a virțutilor, și pruncii noștri să fie călăuziți așa cum trebuie pentru a ajunge mădulare vrednice ale Bisericii Tale.

Iar dacă Tu știi ca din anumite pricini ne este mai de folos să părăsim vrerea noastră și să nu pornim împreună pe drumul căsătoriei, ajută-ne să întelegem aceasta și să părăsim voia noastră fără a fi cuprinși de tulburare sau de deznădejde.

Înaintea Ta, Doamne, sunt viețile noastre. Rânduiește cu ele precum știi că este mai bine pentru noi. Ca văzând grija Ta să iți mulțumim și să Te lăudăm până la sfârșitul zilelor noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă iți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunea soțului pentru soția sa

Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat soție ca să imi fie însotitoare nedespărțită a vieții mele și să îmi fie părtașă sorții în vremea călătoriei mele pe pământ. Fă, Preabunule, să cunosc că încredințându-mi această făptură din mâinile Tale, mi-ai încredințat-o ca să lucrăm împreună toată virtutea; că deși florile frumuseții, blândeții și bunătății sunt însușirile firii sale, prin însăși firea sa totdeauna este supusă la diferite slăbiciuni și neputințe. Ajută-mi să nu fiu asupritor și nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus de puterile ei și împotriva poruncilor Tale. Căci dacă nu cerem de la strălucitorul trandafir să inflorească inainte de vremea sa și de la frageda viorea să aibă tăria și trăinicia copacilor, cum voi cere de la soția mea lucruri mai presus de puterile ei? Fă să mă port față de ea totdeauna cu dragoste și blândețe, și când rătăcește să o întorc cu bunătate din amagirea ei. Alungă din inima mea mândria neomenească și cruntul drept al celui mai tare, care m-ar îndemna a mă purta cu asprime și a chinui o făptură pe care dragostea a adus-o lângă mine și pe care Legea o ține lângă mine când poate această dragoste se stinge. Fă să înteleg că este nedrept a asupri o făptură slabă și fără nici o apărare, că este nevrednic a disprețui și a călca în picioare o floare ce mi-a pricinuit bucurie în frumoasele zile ale primăverii vieții mele.

Dreapta judecată îmi poruncește, o, Dumnezeul meu, ca fiind și eu insumi căzut în mii de greșeli și neajunsuri, să le sufăr cu răbdare pe cele ale soției mele, și-mi arată că omul este supus amăgirilor și rătăcirii și că făpta dragostei poruncite de Tine este a ierta și a trece cu vederea greșelile aproapelui. Și, numai astfel purcezând, iți cerem ca Tu să ne ierți, precum iertăm și noi.

Fă să cunosc că această faptură pe care mi-ai încredințat-o, fiind supusă prin gingașia și neputința firii ei la multe feluri de boli și slăbiciuni, se cuvine să mă port cu ea cu blandețe și iubire, să îi fiu sprijin în bolile și slăbiciunile ce sunt legate de firea ei și să nu uit niciodată că ea este mama acestor copii de care mă bucur și care mă veselesc prin mângâierile lor; că aceștia sunt un dar al dragostei ei și ar fi nedrept a disprețui pomul care a dat așa frumoase roade.

Păzește inima mea, Dumnezeule, de ucigătoarea otravă a geloziei și bănuielilor, și fă să cunosc că acestea nu fac decat a depărta dintre noi iubirea și fericirea.

Ajută-mi ca prin vorbe și fapte bune să-i dovedesc soției mele ca are în mine cel mai bun și mai iubitor însotitor. Și dacă nu voi reuși în acest chip, să mă feresc a i-o dovedi întrebuințând mijloacele cele nefolositoare. Asprimea și purtarea rea întărâtă duhurile în loc să le apropie; iar purtării blânde și întelepte și dragostei îndelung răbdătoare nici cea mai stricată inimă nu i se poate împotrivi până în sfârșit; căci gheața groasă ce acoperă râurile se topește cînd vîntul cald al primăverii suflă fără oprire.

Dumnezeul meu, Tu care cărmuiești inimile oamenilor spre cele bune, cârmuiește asemenea și pe ale noastre și fă ca deplină întelegere să unească sufletele noastre.

Iar dacă Tu ai hotărât, Doamne, să cerci inima mea, dă-mi rabdare, ajută-mi să nu mă port împotriva poruncilor răbdării, nici să fiu nedrept cu alții pentru că ei s-au arătat nedrepți față de mine.

Fă să cunosc că numai simtămintele de dragoste înrăuresc celelălte suflete. întărește inima mea în bunele hotărâri, și ajută-mi ca prin purtarea mea să nu fac nefericită făptura pe care bunatatea Ta mi-a încredințat-o. Ci, printr-o înțeleaptă unire, bucurându-ne de fericire pe cât poate omul a se bucura pe pământ, să binecuvântăm totdeauna numele Tău. Amin.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
Vremea la Ocna Sugatag cursul valutar mersul trenurilor aeroportul Baia Mare
copyright.2011.vrajadesign